Feeds:
Yazılar
Yorumlar

C#’ta Operatörler

Operatörler,matematiksel yada mantıksal hesapların yapılması, değişik çalışma deyimlerinin

hazırlanması için vardır. C# operatörler konusunda en güçlü dillerden biridir. Tüm istekleri

karşılayabilecek kadar operatöre sahiptir.

Okumaya Devam »

Reklamlar

SQL Server 2005 Veri Tipleri

Veri tipleri tablolarda tutacağımız verilerin yapısını belirlemeye yarar. Tabloları oluştururken doğru veri tiplerini kullanmak bize sonradan (hazırladığımız veri tabanını kullanırken) kaynak ve performans açısından büyük kazançlar sağlar. Aksi takdirde hazırladığımız veri tabanları gereğinden büyük boyutta veriler tutmamıza sebep olacağı için hazırladığımız veri tabanını kullanan programların performansını da olumsuz yönde etkileyecektir.

Okumaya Devam »

 IP Adresini yazdırmak istediğini yere

HttpContext.Current.Request.UserHostAddress

yazmanız yeterli bu kadar basit

Misal Bir Label’e yazdırmak istiyorsanız

lbladi.Text = HttpContext.Current.Request.UserHostAddress;

ya da şunu Tag olarak ekleyebilirsiniz.

<asp:Label runat=”server” ID=”lblUserIP”><%=HttpContext.Current.Request.UserHostAddress%></asp:Label>

Herkese İyi Çalışmalar

C#’ta switch Yapısı

Sizin de gördüğünüz gibi switch parantezleri arasındaki deyimin alabileceği değerler case kısmında belirtilmektedir. Bu koşula göre ilgili case deyimi icra edilmektedir. Burada dikkat ederseniz bir dallanma ifadesi vardır. Bu ifade genel olarak break ifadesidir ve kullanılması zorunludur. Daha doğrusu C# da kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Amaç gerekli case deyimi icra edildikten sonra diğer case deyimlerine dallanmasın yani daha güvenli bir kullanımdır.

 

switch(deyim)

{

case sabit-deyim:

//ifadeler, ifade doğru ise icra edilecek bloktur

break;

case sabit-deyim2:

//ifadeler, ifade doğru ise icra edilecek bloktur

break;

default:

//ifadeler, tüm ifadeler de yanlış olduğunda bu blok icra edilir.

break;

}

C# Nedir?

C# Programlama Dili, Microsoftun geliştirmiş olduğu yeni nesil, bir nesne yönelimli programlama dilidir. Birçok alanda C, C++ ve Javayı kendisine örnek alır. Javayı kendisine örnek alığı alanlardan birisi de derlenen değil yorumlanan bir dil olmasıdır.

Okumaya Devam »

C#’ta if – else Yapısı

Şart ifadesi if kısmında bulunan parantezler içerisinde test edilir. Sonuc doğru ise if bloğu, yani hemen takibindeki süslü parantezler içerisinde bulunan kısım, icra edilir. if koşullu dallanma ifadesi opsiyonel olarak bir else bloğuda bulundurabilir. Eğer şart ifadesindeki değerlendirme yanlış ise else bloğu icra edilir. Else ifadesi kullanılmamış ise if ifadesinden sonraki satırdan programın akışı devam eder. if ifadesi boolean bir koşul deyimi alır. Yani if kısmında koşul test edilirken true veya false olarak test edilir.

Okumaya Devam »

C# Değisken Türleri

C# taki adı

CTS Karşılığı

Açıklama

Max ve Min aralık yada değeri

  sbyte

System.Byte

8 bit işaretli tamsayı

-128 : 127

  short

System.Int16

16 bit işaretli tamsayı

-32.768 : 32.767

  int

System.Int32

32 bit işaretli tamsayı

-2.147.483.648 : 2.147.483.647

  long

System.Int64

64 bit işaretli tamsayı

-9.223.372.036.854.775.808 : -9.223.372.036.854.775.807

  byte

System.Byte

8 bit işaretsiz tamsayı

0 : 255

  ushort

System.UInt16

16 bit işaretsiz tamsayı

0 : 65.535

  uint

System.UInt32

32 bit işaretsiz tamsayı

0 : 4.294.967.295

  ulong

System.UInt64

64 bit işaretsiz tamsayı

0 : 18.446.744.073.709.551.615

  float

System.Single

32 bit tek kayan sayı

+yada – 1,5*10-45 : + ya da – 3,4*1038

  double

Sytem.Double

64 bit çift kayan sayı

+yada – 5*10-324 : + ya da – 1,7*10308

  decimal

System.Decimal

128 bit ondalıklı sayı

+yada – 1,5*10-28 : + ya da – 7,9*1028

  bool

System.Boolean

 

true ya da false

  char

System.Char

Karakterleri temsil eder

16 Unicode karakterleri